Justus - vår medarbeider i Kenya

Justus er NSP-AID sin representant i Kenya. Han er viktig for at samarbeidet North-South skal fungerer hver dag. Her er en liten rapport fra han og arbeidet han gjør. Vi legger den ut både på norsk og engelsk.

 

Jeg er Justus Mokoronto Nyang’au, representant for NSP Aid i Kenya. Jeg ble involvert i NSP Aid i 2018. Før hadde jeg jobbet med Scripture Mission East Africa (NLM i Kenya) i 16 år innen økonomi og administrasjon. Jeg jobbet også i en privat virksomhet til jeg begynte i NSP Aid.

NSP Aid er engasjert i å hjelpe foreldreløse barn, og barn fra svært fattige familier. Gjennom NSP Aid får disse barna håp om et bedre liv når det gjelder grunnleggende behov, utdanning og helse. For mange år tilbake når jeg gikk på skolen, ville jeg studere økonomi og administrasjon. Jeg ønsket å tjene mange penger og bli en veldig rik person. Senere i livet skjønte jeg at menneskelivet er viktigste, og det blir nummer én i alt vi gjør. Å hjelpe andre mennesker er en edel oppgave i Guds øyne.

Som representant for NSP Aid i Kenya er det mange ting som planlegging, organisering, tilsyn, forbindelsestjenester, implementering og rapportering som jeg gjør gjennom kontoret mitt. For at enhver aktivitet skal lykkes, trenger den de fleste tingene som er nevnt ovenfor, og dette er mitt ansvar. Jeg er ikke alene om å gjøre alt, det er folk som jobber i forskjellige institusjoner støttet av NSP Aid som jeg jobber med. For tiden støtter NSP Aid Heart to Heart - en organisasjon som jobber med foreldreløse barn og barn fra fattige familiar i Kibera og Kwawangware slummen i Nairobi; Den støtter også Faraja Barnehjem ved kysten; Evangelisk lutherske kirke i Kenya - Kystregion støttes også, og til slutt Malaika Villages at the Coast - også et barnehjem og nå Kiserian. Byggeplanene for Kiserian Primary Boarding er i gang. Vi håper snart vi vil få alle dokumentasjoner for å starte bygging av det nye hjemmet foreldreløse barn fra slummen og fra området der skolen skal bygges.

Jeg fører tilsyn med støttede institusjoner om bruken av midler som de planlagte aktivitetene kan fullføres og målene oppnås. Gi deretter rapporter om hva som er oppnådd og virkningen av støtten. Alt dette krever besluttsomhet, fokus, god koordinering og god kommunikasjon. Jeg takker Gud for at han ga meg muligheten til å gjøre alt dette for hans ære. Jeg takker også NSP Aid og alle som er involvert i dette edle arbeidet med å endre folks liv og gi dem håp. Måtte Gud velsigne dere alle.

 

 

I am Justus Mokoronto Nyang’au, NSP Aid representative in Kenya. I got involved with NSP Aid in 2018. Therebefore, I had worked with Scripture Mission East Africa (NLM in Kenya) for 16 years in finance and administration. I also worked in a private business until I joined NSP Aid.

NSP Aid is engaged in helping orphans and less fortunate children from very poor families. Through NSP Aid, hopeless children are given hope of life in terms of basic needs, education and health. Many years back while I was in school, I knew studying business, I will know how to do and manage great business and become a very rich person. Later in life I came to realize that human life is very important and it becomes number one in all we do. Helping other people is a noble task in the eyes of God.

As a representative of NSP Aid in Kenya, there are many things such as planning, organizing, supervisory, liaison services, implementation and reporting that I do through my office. For any activity to succeed, it needs most of the things mentioned above, and these are my responsibilities. I am not alone in doing everything, there are people working in different institutions supported by NSP Aid that I work with. Currently NSP Aid supports Heart to Heart – an organization that work with orphans and less fortunate children in Kibera and Kwawangware slums in Nairobi; It also supports Faraja Children’s home at the Coast; Evangelical Lutheran Church in Kenya - Coastal region is also supported, and finally, Malaika Villages at the Coast- also a children’s home and now Kiserian. The construction preparedness for Kiserian Primary Boarding is underway. We hope soon we will get all documentations to commence construction that orphans and less fortunate children from the slums and from the community where the school will be built can come for education.

I supervise the supported institutions on the use of funds that the planed activities can be completed and goals achieved. Thereafter, give reports of what has been achieved and the impact of the support. All these require determination, focus, good coordination and good communication. I thank God for giving me the ability to do all these for his glory. I also give thanks to NSP Aid and all who are involved in this noble work of changing peoples’ lives and giving them hope. May God bless you all.