Etiske retningslinjer for NSP Aid

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORTH-SOUTH PARNERSHIP AID.
Tilsette og tillitsvalgte skal handle ut fra foreningens grunnverdier. Det må være en klar forbindelse mellom liv og lære, mellom foreningens formål og medarbeidernes handlinger i felten.
Vi krever respekt for grunnleggende menneskerettigheter, for eksempel at medarbeiderne skal behandle alle likt uten å diskriminere på rase, kjønn, sosial status, religiøs eller politisk tilhørighet etc.
Vi krever respekt og grunnleggende forståelse for vertlandets politiske system, lover, kulturelle tradisjoner og religion.
Medarbeiderne skal følge landets lover angående besittelse og bruk av rusmidler. I de tilfeller hvor det er et særlig liberalt regelverk i vertslandet bør vi legge til grunn norske normer for medarbeidernes oppførsel. Bruk av rusmidler i forbindelse med bilkjøring er ikke tillatt.
Vi skal motarbeide seksuell trakassering og utnyttelser av en svakere part. Grovere seksuelle brudd som for eksempel voldtekt vil fanges opp av gjeldende strafferettsregler. Organisasjonen påbyr at ansatte avstår fra kjøp av seksuelle tjenester.
Vi arbeider mot korrupsjon og annen misbruk av bistandsmidler. Medarbeider skal arbeide for og motvirke at medarbeidere skaffer seg selv eller andre en uberettiget fordel; for eksempel ved å gi eller motta gaver, reiser, rabatter, bonus eller andre ytelser som er ment å påvirke ens egne eller mottakerens handlinger i tjenesten. Gaver som i verdi følger lokale høflighetsnormer vil som hovedregel være innenfor det tillatte.
Vår forening vil gjøre oppmerksom på reglene for varsling av kritikkverdige forhold i arbeidsmiljøloven.
Vi vil ha en mest mulig gjennomsiktighet i forvaltningen, noe som er en forutsetning for at eventuelle brudd blir oppdaget og fulgt opp i organisasjonen.
Om våre etiske retningslinjer brytes kan det i mindre alvorlige tilfeller føre til advarsel og i alvorlige tilfeller til oppsigelse ved større brudd.
Vedtatt i styret for North-South Partnership aid den 29. Juni 2010.
Odd Kjell Sjøvik ( formann) Leif Kjetill Gjendemsjø (nestformann)
Leif Hofseth Odd Næss
Stig O Jacobsen Oddvar Hamre