Vedtakter justert 6.11.2020

Vedtekter for North-South Partnership Aid
Sist endret 6.11.2020
§ 1Foreningens navn er North-South Partnership Aid (NSP Aid)
•En privat organisasjon for hjelp til utvikling i Afrika.
§ 2Formål
1.Arbeide for å hjelpe folk i Afrika.
2.Organisere hjelp til Afrika og samle inn midler til utvikling i Afrika.
3.Foreningen kan gi tilskudd til, / eller investere i, selskaper som fremmer formålet etter foranstående punkt 1 og 2.
4.Foreningen skal drives på ideelt grunnlag og administreres av et valgt styre.
5.Medarbeiderne er forpliktet på de etiske retningslinjer som er vedtatt i NSP Aid.
§ 3Medlemskap
1.Medlemskap kan søkes av personer og selskaper som er aksjonærer i North-South Partnership AS.
2.Medlemskap kan også søkes av personer og selskaper som ønsker å bidra til oppnåelse av foreningens formål ved økonomiske bidrag og aktiv deltakelse i foreningen, og som er anbefalt av et eksisterende medlem. Søknaden behandles så av styret, som avgjør hvorvidt vilkårene er oppfylt.
3.Eksterne givere kan donere penger til foreningen.
4.Årsmøtet vedtar den til en hver tid gjeldende kontingent, som for tiden er satt til:
•kr 1000 pr år for personer.
•Kr 1000 pr. år for lag, stiftelser og organisasjoner. Medlemmer i angjeldende lag, stiftelse eller organisasjon betaler kr 200 pr. år.
•Kr 200 pr år for ungdom / studenter under 25 år.
•Kr 5000 pr. år for bedrift. Tilsatte i en medlemsbedrift betaler kr 200 pr. år.
§ 4Årsmøtet
1.Foreningens øverste myndighet er årsmøtet.
2.Årsmøtet består av medlemmene.
3.Hvert medlem har en stemme såfremt en har vært medlem minst en måned og ikke skylder kontingent.
4.Årsmøtet er beslutningsdyktig og lovendringer kan vedtas ved simpelt flertall hvis 5 eller flere møter på årsmøtet.
5.Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen utgangen av april og skal behandle saker som fastsatt under § 6.
6.Ordinært årsmøte skal innkalles av styret med minst 4 ukers varsel.
7.Skriftlig innkalling til årsmøtet skal utarbeides av styret og sendes til medlemmene.
8.Ved innkalling skal det være med en fullstendig sakliste.
9.Saker som ønskes behandlet eller drøftet på årsmøtet, skal være leder i hende senest to uker før årsmøtet.
§ 5Ekstraordinært årsmøte
1.Dersom styret eller minst 1/3 av NSP Aid sine medlemmer skriftlig ber om det, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte.
2.I innkallingen skal det oppgis hvilke(t) punkt(er) som skal tas opp.
3.Ved avholdelse av ekstraordinært årsmøte, skal kun de saker som er angitt i innkallingen tas opp.
§ 6Dagsorden for årsmøtet
1.Valg av ordstyrer og referent.
2.Spørsmål om hvorvidt møtet er innkalt i henhold til vedtektene.
3.Valg av to personer til å underskrive protokollen og foreta registrering av fremmøtte og antall stemmer.
4.Styrets årsberetning.
5.Revisors beretning.
6.Foreningens regnskap.
7.Valg av revisor. Dersom det ikke velges registrert revisor, skal det velges to personer som revisorer.
8.Valg av styre.
9.Innkomne forslag, herunder både fra styret og medlemmer.
§ 7Styrets sammensetning
1.Styret i foreningen skal ha fra 4 til 6 medlemmer. Styreleder velges på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv.
2.Årsmøtet velger 1. og 2.varamenn i et eget varamannsvalg
3.Styreleder velges på årsmøtet.
4.Styret konstituerer seg selv.
5.Leder velges for ett år om gangen, resten av styret velges for to år om gangen.
§ 8Styrets funksjon og signatur
1.Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
2.Styret forplikter seg til å følge opp vedtak gjort på årsmøtene.
3.Foreningen tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.
4.Styret tildeler prokura.
§ 11Endring av vedtekter
1.Endring av vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
2.§ 11 kan ikke forandres.
§ 12Foreningens oppløsning
1.Foreningens oppløsning kan kun skje når styret eller minst 1/3 av de stemmeberettigede framsetter forslag derom i lovlig tid til et ordinært årsmøte. Forslaget må vedtas med 2/3 av de avgitte stemmer. Blir oppløsningen vedtatt, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3mnd, tre måneder, senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas her med 2/3 flertall.
2.Eventuelle gjenværende midler disponeres av foreningens ekstraordinære årsmøte i samsvar med § 2 som beskriver foreningens formål.
§ 13 NSP Aid registreringer.
1.NSP Aid registreres i Enhetsregisteret, Brønnøysund.
2.NSP Aid kan også registreres i Frivillighetsregisteret, dette for å forenkle samhandlingen mellom frivillig virksomhet og offentlige myndigheter.
Skodje 6.11.2020 Årsmøtet i NSP Aid.